THE GOLDEN AGE OF EXTREMES

EIN PERFORMATIVES CAMP ÜBER DIE VERGANGENHEIT der // ZUKUNFT // der VERGANGENHEIT

von kainkollektiv und Teatr Nowy Krakau

Wir reisen nach SARMATIEN, jener deutsch-polnisch-europäischen Sehnsuchtslandschaft, die einst das versunkene Herz eines vornationalen, vermischten Europas war.

Wie ist unsere von nationalen Grenzen/Mauern durchzogene Gegenwart geworden, was sie ist? Auf der Suche nach der Zukunft unserer Vergangenheit beschwören wir die Landschaften SARMATIENS herauf, die einst von Deutschland über Polen bis Iran reichten & entwerfen damit transnationale Karten eines Gegen-Europas. Über die alten dt.-poln. Gräben hinweg schlagen wir ein theatrales Camp unter dem bestirnten Nachthimmel auf, versuchen unsere gemeinsame Lage, die jetzt eine globale ist, vom All aus zu bestimmen. Lesen fiebernd die poln. & dt. SciFi-Romane nochmal: Lems Sterntagebücher, Laßwitz‘ Auf zwei Planeten. Deuten mit ihnen unsere vergessene gemeinsame Zukunft aus den Sternen. Remixen am Lagerfeuer den außerirdischen Gesang der Toten der Geschichte. Überführen die verhärteten Fronten der Jetztzeit in einen Tanz der Verhältnisse. Legen rituell den sarmatischen Boden zwischen unsren Zelten frei. Schütten die Gräben zu. Durchkreuzen Gewissheiten, was der einen oder andern Zeit/Nation/Geschichte, der Erde oder dem All angehört. Blicken dem ZEITALTER DER EXTREME, das wir bewohnen, ins dunkle Antlitz. Und versuchen es uns, im Licht des Lagerfeuers & der Sterne, als ein GOLDENES auszumalen…

We travel to SARMATIA, the German-Polish-European dream landscape that was once the sunken heart of a pre-national, miscellaneous Europe. How has our presence, which is permeated by national borders & walls, become what it is? Searching for the future of our past, we wish to evoke the landscapes of SARMATIA again, which once ranged from Germany over Poland to Iran, and thereby design transnational maps of a counter-Europe. Over the old German-Polish trenches we install a theatrical camp under the starry night sky. We try to determine our common position, which today is a global one, from the perspective of outer space. We read the German & Polish Sci-Fi novels feverishly again: Lem’s Star Diaries, Laßwitz‘ On Two Planets. And construe with them our forgotten common future lying in the stars. Around the campfire we remix the extraterrestrial chants of the dead of history. We transfer the hardened fronts of the present time into a dance of circumstances. We ritually uncover the Sarmatian soil between our tents. We fill up the trenches. We cross the certainties of what belongs to the one or to the other time/nation/history, to the earth or to the universe. We stare into the dark face of the AGE OF EXTREMES that we inhabit. And try, in the light of the campfire & the stars, to envision it as a GOLDEN one…

złota epoka skrajności

obozowisko performatywne o przeszłości / przyszłości // przeszłości

kainkollektiv & Teatr Nowy ruszają w podróż do SARMACJI, niemiecko-polsko-europejskiego krajobrazu wyśnionego, zatopionego niegdyś w sercu pre-narodowej różnorodnej Europy.

W jaki sposób nasza współczesność, tkwiąca w narodowych granicach i murach, stała się tym czym jest? Poszukując przyszłości naszej przeszłości, chcemy przywołać krajobrazy SARMACJI, rozciągające się niegdyś od Niemiec, przez Polskę aż po Iran, zaprojektować w ten sposób transnarodowe mapy kontra-Europy. Pod gwiaździstym niebem, ponad starymi niemiecko-polskimi okopami rozbijemy teatralne obozowisko. Będziemy namierzać naszą aktualną pozycję, którą dzisiaj pojmujemy jako globalną, z perspektywy kosmosu. Zaczytujemy się znów w powieściach science-fiction: „Dziennikach gwiazdowych” Lema oraz Laßwitza  „Na dwóch planetach”. Z nich rozczytujemy i przepowiadamy naszą wspólną, zapomnianą przyszłość, leżącą w gwiazdach. Pozaziemskie pieśni pogrzebane w historii zaśpiewamy przy ognisku na nowo. Skamieniałe fasady czasów obecnych przekształcimy w taniec okoliczności. Rytualnie odkryjemy sarmacką ziemię pośród naszych namiotów. Napełnimy nią okopy. Przekroczymy pewniki przynależności czasu, narodu, historii, do ziemi i do wszechświata, zaglądając wprost w ciemne lico EPOKI SKRAJNOŚCI, którą zamieszkujemy. I spróbujemy, w świetle ogniska i gwiazd, wyobrazić ją sobie jako ZŁOTĄ…

Eine Produktion von kainkollektiv und dem Teatr Nowy Proxima Krakau, in Koproduktion mit dem Ringlokschuppen Ruhr und tak Berlin. Gefördert durch das Ministerium für Kunst und Wissenschaft des Landes NRW, die Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit, den Internationalen Koproduktionsfonds des Goethe Instituts, das Goethe Institut Krakau, die Robert Bosch Stiftung und das Internationale Theaterinstitut im Programm 'Szenenwechsel' und die Kunststiftung NRW.